Elektronik

1. BÜYÜK VERİYE GİRİŞ

Büyük Veri
1. BÜYÜK VERİYE GİRİŞ

1. BÜYÜK VERİYE GİRİŞ

Birlikte Düşünelim

1.    Büyük veri kavramından ne anlamaktayız?

2.    Neden büyük veri önemlidir?

3.    Büyük veride gizli kalmış örüntüler nasıl çıkarılabilir?

4.    Veri teknolojilerinin temelinde hangi kaygılar göz önünde bulundurulabilir?

5.    Verinin bileşenleri hangi açıdan değerlidir?

6.    Verinin hacmi kadar önemli başka özellikleri sizce ne olabilir?

Başlamadan Önce

Büyük veri ve bu verinin analizi, dijital çağın en önemli basamaklarının başında gelmektedir. Gelişmiş ülkeler bünyesinde yer alan büyük kuruluşlar çeşitli kaynaklardan gelen verileri toplamakta: Sağlık verileri, finansal veriler, mobil veriler, üretime dayalı veriler, müşteri araştırmaları/davranışları verileri, sosyal medya verileri, vb.

Artan veri miktarının işlenebilmesi için yeni analiz teknikleri ve güçlü bilgisayar kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilişim sektöründe güçlü firmaların sunmuş olduğu online kaynaklara anında erişim olanağı sayesinde, akademinin yeni yöntem araştırmaları ile yeni ve güçlü araçlar ortaya çıkarmıştır. Bu büyük güç, analitik araçların destek vermesiyle, geçmişte hayal olarak görülen birçok yeni fırsatı gerçekleştirme olanağı sağlamıştır.

Ancak gelişen yeni teknoloji ve araçlara rağmen büyük veriyi analiz etmenin önündeki en önemli engel verinin içerdiği ve görülemeyen karmaşık örüntüleri analiz edebilmektir. Doğrusunu isterseniz, büyük veriyi işlemek hâlâ karmaşık ve yoğun emek gerektiren bir süreçtir.

1.1. Büyük Veri Kavramı

Pandemi döneminde dijitalleşmenin hız kazanması ile birlikte birçok alandaki araştırmacıların sıklıkla duyduğu kavramların başında büyük veri (big data) gelmektedir. Büyük veri kavramını açıklamadan önce veri kavramını açıklamak gerekir. Türk Dil Kurumu’na göre veri kavramı bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için gereken ilk bilgi olarak tanımlanmasının yanında dijital dünyada, bilişimde olgu, kavram ya da komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimsel gösterimi olarak ifade edilmektedir.

Verileri anlamak, değerlendirmek, farklı bakış açıları ile analiz edebilmek ve sonuçta beklenen hedefe veya istenilen kararlara erişilebilmesi için, veriler dört grupta sınıflandırılmıştır. [1-2]

§ Veri parçası (data spot), analizlerde dikkate alınan erişilebilir verinin bir alt kümesi olarak gruplandırılır.

§ Erişilebilir veri (light data), her an kullanıma hazır ve erişilebilir olan veri grubudur.

§ Gri veri (gray data), erişemediğimiz ancak nitelikli varsayımlar yapabildiğimiz ve analiz ettiğimiz sistemin bir parçası olan veri gruplarıdır.

§ Karanlık veri (dark data) ise, nitel veya nicel olup olmadığı anlaşılamayan, bilinmeyen veya gruplandırılamayan veri grubudur. Bu veriler kısaca bilmediğimizin veya bilemediğimizin farkında bile olamadığımız veri gruplarıdır.

Büyük veri ise; dijital ortamlardaki çalışmalardan, araştırmalardan, gözlemlerden, arama motorlarından, forumlardan, sosyal medya hesaplarından ve diğer birçok kurumsal kaynaktan elde edilen verilerin anlamlı ve işlenebilir hale getirilmiş veri biçimine denir. Tanım olarak büyük veri; “farklı ortamlardan hızlı bir şekilde farklı formatlara sahip büyük hacimdeki veriyi üretmek” olarak adlandırılabilir. Yani büyük veri; “verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş büyük hacimli halidir.”

Yakın zamana kadar veriler, elektronik tablolar veya veri tabanları ile sınırlıydı ve hepsi çok düzenliydi. Ancak pandeminin de hız kattığı dijital çağın muazzam bir şekilde ilerleyişiyle birlikte artık veri kavramı çok karmaşık bir yapıyı dönüşmesinin yanı sıra farklı formatlarda (fotoğraf, video, ses kaydı, yazılı metin ve sensör verileri) ve büyük hacimlerde (terabyte, petabyte, ekzabyte, zetabyte) oluşmasından kaynaklı olarak da analiz ve işlenmesinde ihtiyaç duyulan ekonomik yatırımlardan ötürü uzun süre sadece depolanmıştır. Fakat teknolojiyi yakından takip eden işletmeler tüm bu karmaşıklığın çözülmesi için kendi yapıları altında büyük veriye yatırım yapmak durumunda kalmışlardır.

Büyük veriye sahip kuruluşlar için bu kaynak eşsiz fırsatlar sunarken beraberinde de bu büyük hacmi yönetebilmek için çeşitli sorunları da çözmeye itmektedir. Bu sorunların başında büyük verinin saklanması, işlenmesi ve anlamlı bilgilere erişim için gerekli araçlara sahip olunması gelmektedir. Klasik işleme araçlarının yetersiz kalmasının yanında, donanım kaynaklarının da geliştirilmesi ihtiyacı oluşmaktadır. Dolayısıyla bu alanda istihdam edilecek uzman personel ihtiyacı ve yeni bir yatırım maliyeti de gerektirmektedir. Bu gerekçelerden ötürü kuruluşlar verinin bir kısmından çeşitli örneklemler alarak ve klasik makine öğrenmesi yöntemleri ile analiz etme yoluna gitmektedir. Fakat burada tüm örneklem uzayını temsil edecek gerçek değerleri bulunmamaktadır. Bu problemin çözümü için gelişmiş analiz uygulamalarına ve büyük kuruluşlara yatırım yaparak; gerçek veri analizini tümüyle daha hızlı, daha doğru ve daha kapsayıcı olarak yapılabilmektedir.

Şekil 1.’de görüldüğü üzere farklı ortamlardan gelen çok çeşitli bilgilerin toplandığı büyük veri ambarının analizi, kuruluşların doğru kararlar almalarına ve stratejiler geliştirmelerine önemli katkılar sağlar. Her alanda kendine yer bulan büyük verinin kullanım alanlarını sınırlamak da çok mümkün gözükmüyor.

Şekil 1.1. Büyük verinin yoğun bir şekilde elde edildiği alanlar

Kamu ve özel sektörde yer alan kurum ve kuruluşların elektronik ortamlarda kayıt altına aldığı verileri:

§ Elektronik ortamdaki davranışları (tıklama alışkanlıkları vb. yapılan tüm işlemler),

§ Gönderilen elektronik postalar,

§ Networkteki veri trafiği,

§ Haberleşme içerikleri (e-postalar, metinler, belgeler, videolar, sesler, resimler),

§ Sistem günlükleri,

§ Arama sorguları, sosyal ağ etkileşimleri,

§ Sağlık kayıtları,

§ Bilimsel araştırma verileri,

§ Devlet ve özel sektöre ait kayıtları (abone ve vatandaşlık bilgileri, üretim ve pazarlama bilgileri vb.)

§ Kurumların abonelerine sağlamış olduğu akıllı şebeke verileri

her boyutuyla analiz etmek, bu verilerden anlamlı ve katma değerli örüntüleri çıkarmak büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen veri ortamlarından 3 farklı yapıda veri elde edilmektedir:

1. Yapısal veri: Yapısal veri, analiz işlemlerinde modellenmesi, girdi olarak alınması, saklanması, sorgulanması, işlenmesi ve görselleştirilmesi kolay olan tüm veri türlerini ifade etmektedir. Genel olarak, belirli tür ve boyutlarda önceden tanımlı alanlarda sunulmakta, ilişkisel veri tabanlarında veya tablolarda yönetilebilmektedir. Katı bir yapıya sahip olan bu veri türünde, süreçlerin yüksek performanslı yetenekler veya paralel teknikler gerektirmemesinden dolayı faydalı bilgilerin elde edilmesi diğer veri türlerine kıyasla daha kolaydır.

2. Yarı yapısal veri: Yarı yapısal veya kendi kendini açıklayan (self-describing) veri, yapısal bir veri türünü yansıtmakla birlikte özünde sadece katı bir modeli barındırmamaktadır. Diğer bir ifadeyle yarı yapısal veri, yapısallığın tanımlandığı modellerin yanı sıra belirli ögeleri ve verideki farklı alanların hiyerarşik bir gösterimini tanımlamak adına kullanılan etiketler ve işaretler gibi çeşitli meta modelleri de bulundurmaktadır. Yarı yapısal verinin en çok bilinen örnekleri arasında XML (Extensible Markup Language) ve JSON (JavaScript Object Notation) programlama dilleri yer almaktadır.

3. Yapısal olmayan veri: Yapısal olmayan veri, tanımlı bir format haricinde sunulan ve depolanan kayıt türleridir. Genellikle kitaplar, makaleler, belgeler, e-postalar gibi serbest formatlardaki metinlerden ve resim, ses, video gibi medya dosyalarından oluşmaktadır. Bu türdeki verinin katı bir şekilde sunulmasının zor olması, veri işleme süreçlerinde NoSQL (Not only SQL) gibi yeni mekanizmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur [1].

Bununla birlikte mobil teknolojilerinin yaygınlaşması ve Android cihazların her alanda kullanılmasının da katkısıyla bu veriler çok yoğun bir trafik sağlamakta ve GSM ürün geliştiricileri için yapısal olmayan bir büyük veri ortamı oluşturmaktadır (Şekil 1.2).

Şekil 1.2. Mobil teknolojilerin kullanım alanları.

1.2. Büyük Veri Nerelerde Kullanılır

Günümüzde büyük verinin pek çok farklı alanda kullanımı mevcuttur. Ayrıca yeni kullanım alanları da her geçen gün oluşmaktadır. Büyük verinin en çok kullanıldığı alanlardan bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

Müşteri Davranışları: Büyük verinin bugün en çok bilinen kullanım alanlarının başında müşteri davranışları gelmektedir. Firmalar web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını topladıkları veriler sayesinde analiz ederek müşteri eğilimlerini belirleyerek ve bu eğilimlere göre yeni stratejiler geliştirmektedir. Yani firmalar uygun müşteri kitlelerine ulaşmak için müşteri davranışlarını incelerler. Diğer bir deyişle, büyük veri müşteri davranışlarını daha doğru tahmin etmeye yardım eder.

Örneğin, ABD merkezli perakende zinciri Target, müşterilerinin alışveriş ve arama sonuçlarını dikkate alarak müşterilerin hamile olup olmadığını öğrenebiliyor ve buna uygun ürünleri reklam alanlarında göstererek hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyor. Benzer şekilde, araç sigorta şirketleri müşterilerinin ne derecede iyi bir sürücü olduğunu, telekomünikasyon şirketleri müşterilerinin telefon kullanım alışkanlıklarını büyük veri analizi sayesinde daha iyi biliyor ve müşterilerine farklı yaklaşımlarla ulaşmayı hedefliyorlar.

Lojistik ve İnsan Kaynakları: Büyük veri iş dünyasında da sıkça kullanılmaya başlamıştır. Perakende şirketleri; sosyal medya verileri, arama motoru verileri ve hava tahmini raporlarına göre stoklarındaki malların niteliğini ve niceliğini optimize etmektedirler. Yani bir ürüne ilgi bir anda patladıysa, insanlar Google’da “deli gibi” o ürünü arıyorlarsa perakende şirketi envanterinde bulunan o ürünün miktarını artırma yoluna büyük veri analizi sayesinde gitmektedir.

Tedarik zinciri ve ürün teslim rotasının optimize edilmesi de yine büyük veri analizi sonucunda gerçekleşmektedir. Mevcut trafik durumuna göre coğrafik konum ve GPS sensörleriyle teslimat araçlarının en kısa mesafeden hedefe ulaşmaları büyük veri analizi sayesinde olmaktadır.

İnsan kaynakları alanında büyük veriyi kullanan firmaların başında gelen Sociometric Solutions şirketinin yaptığı büyük veri uygulamasında süreç şöyle işliyor: Şirkette çalışan personelin yakasına bir sensör yerleştirilerek bu sensör sayesinde çalışanın gün içinde kaç kişiyle konuştuğunu, ne kadar yürüdüğünü, molada ne kadar zaman geçirdiğini, günde kaç telefon görüşmesi yaptığını ve hatta konuşmalardaki ses tonunu dahi kaydetmektedir. Bu sayede o çalışanın performansı ve psikolojisi hakkında bilgi toplanarak analiz edilmektedir.

Ölçüm ve Performans Analizi: Büyük veri sadece şirketler ve devlet kurumları için değil; bireysel analizler için de kullanılabilir. Giyilebilir akıllı cihazlardan toplanan veriler, insan sağlığı ile ilgili bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Bireylerin harcadığı kalori miktarı, günlük yürüme mesafesi, uyku düzeni gibi bilgiler milyonlarca kişiden toplandığı zaman bu konularda olumlu araştırmalar ve buna bağlı çözüm önerileri ortaya çıkmaktadır.

Jawbone adlı şirketin Up adlı akıllı bilekliği her gece 60 yıllık uyku verisi toplamakta ve bu kadar veriden elde edilen analizler kullanıcılara feedback olarak geri dönmektedir.

Sağlık: Modern bilgisayarların gelişmiş donanım kaynakları üzerinde analiz edilen büyük veri sayesinde tüm DNA sarmallarını dakikalar için deşifre etmek mümkün hale gelmiştir. Elde edilen bilgiler neticesinde hastalıklara yeni tedavi yöntemleri bulmayı ve hastalıkların nasıl bir seyir izleyeceğini anlamada kolaylık sağlamaktadır. Akıllı saatler ve giyilebilir cihazlardan toplanan milyonlarca veriden elde edilecek büyük veri düşünüldüğünde de elde edilen tıbbi numuneler sayılı insanlardan değil, milyonlarca insandan tedarik edilmekte ve topluma genellenebilir çıktılar elde edilmektedir.

Apple’ın yeni sağlık uygulaması ResearchKit, cep telefonunu biyomedikal bir araştırma cihazına dönüştürmüştür. Bilim insanları bu uygulama sayesinde topladıkları veriler aracılığı ile yeni çalışmalar yürütebilmektedir. Buna benzer uygulamaların yaygınlaşmasıyla sürecin daha kolay ve daha hızlı işlemesi; daha doğru sonuçların ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır.

Sporcu Performansı: Pek çok spor dalında büyük veri analizinden yararlanılmaktadır. Örneğin, IBM’in SlamTracker uygulaması, tenis turnuvalarında kullanılmakta ve oyuncuların hareketleri video bazlı analiz edilerek oyunu geliştirmek için antrenörlere bir rapor olarak sunulmaktadır. Benzer şekilde; golf topu ve sopası, basketbol topu gibi farklı spor ekipmanlarına takılan sensörler de oyunculara ve antrenörlere kullanabilecekleri veriler sunmaktadır. Ayrıca atletlere ve sporculara takılan çipler sayesinde spor etkinliği dışında da sporcular takip edilebilmekte; uyku ve beslenme alışkanlıkları izlenebilmektedir. Sporcuların sosyal medya paylaşımları analiz edilerek psikolojik durumları tahlil edilebilmektedir.

Amerikan Futbolu Ligi NFL’de de takımlara karar verme aşamalarında destek sağlayan uygulamalar kullanılmaktadır. Çim durumu, hava durumu, oyuncuların dönemlik performansları gibi veriler elde edilmekte, böylece her takımın en iyi performansı sergilemesi olanağının yanında sakatlıkların önüne de geçilmektedir.

Araştırma-Geliştirme (AR-GE): Bilim, teknoloji, araştırma-geliştirme alanları büyük verinin sağladığı imkanlardan yararlanan disiplinler arasında yer almaktadır. CERN’deki büyük hadron çarpıştırıcısı, evrenin sırlarını çözmeyi amaçlamakta ve aynı zamanda akıl almaz boyutlarda veri üretmektedir.

CERN veri merkezinde 65.000 işlemci, 30 petabayt veriyi işlemek için 150 farklı veri merkezindeki bilgisayarlardan yararlanmaktadır. Bu kadar devasa bir bilgisayar gücü bilimsel araştırmalarda çağ atlatabilecek düzeyde donanım kaynağı sağlamaktadır.

Makine ve Cihaz Performans Optimizasyonu: Büyük veri analizi makine ve cihazların daha akıllı ve daha otonom olmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Örneğin, Toyota Prius içine entegre edilen kameralar, GPS araçları ve sensörler sayesinde insan müdahalesi olmadan yol alabilmektedir. Ayrıca büyük veri araçları sayesinde Google şirketi de kendi kendini sürebilen otomobil üretmeyi hedeflemektedir.

Xcel Energy, ABD’nin Colorado eyaletinde “akıllı şebeke” denemelerine başlamış durumdadır. Buna göre evlere yerleştirilen sensörler sayesinde insanlar internet üzerinden günlük enerji, su, gaz kullanımlarını gerçek zamanlı görebilmektedir. Buradan toplanan veriler de şirketlerin ve belediyelerin altyapı gereksinimleriyle ilgili sağlam öngörülerde bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Akıllı Şehircilik ve Belediyecilik: Büyük veri, şehir ve ülke altyapısı için kullanılmaktadır. Örneğin, sosyal medya ve hava durumu bilgileriyle, trafik ışıklarının sürelerini ayarlamak ve trafiğin akışını optimize etmek mümkün hale gelmiştir. Altyapı ve hizmetler arasında da büyük veri analizi aracılığıyla ilişki kurmak mümkün olmuştur. Geciken trenden bilgi alan otobüsün yolcuları beklemesi buna örnek olarak verilebilir.

Kaliforniya’nın Long Beach kenti de sulama şebekesini akıllı sayaçlarla izleyerek illegal sulamaların önüne geçilmiş olup bu yolla yılda %80’e varan su tasarrufu sağlanmıştır.

Finans: Finans sektöründe büyük veri, özellikle yüksek frekanslı alım satım alanında sıkça kullanılmaktadır. Büyük veri algoritmaları alım-satım kararını vermede etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Hisse senedi alım satımları da sosyal medyadan ve haber sitelerinden toplanan verilerden istifade edilerek saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir.

Karmaşık algoritmalarıyla piyasaları tarayarak yatırım, alım-satım fırsatları aramak için kullanılan bilgisayarlar insan müdahalesi olmadan müşterinin ihtiyaç ve isteklerine göre programlanabilmektedir.

1.3. Büyük Veri Bileşenleri

Büyük veri platformunun oluşumunda beş ana bileşen vardır. Bunlar; Şekil 1.3’te verildiği üzere variety, velocity, volume, verification ve value ‘dir. Genel olarak 5v diye açıklandığı için İngilizce karşılıklarına yer verilmiştir [3].

Şekil 1.3. Büyük veride 5V bileşenleri.

Variety (Çeşitlilik): Üretilen verinin yüzde 80’i yapısal değildir ve her yeni üretilen teknoloji, farklı formatlarda veri üretebilmektedir. Telefonlardan, tabletlerden, bütünleşik devrelerden gelen türlü çeşitlilikte veri tipleri ile uğraşılması gerekmektedir. Bir de bu verilerin farklı dillerde, non-Unicode olabileceğini düşünürseniz, bütünleşik olmaları, birbirlerine dönüşmeleri de gereklidir.

Velocity (Hız): Büyük verinin üretilme hızı çok yüksektir ve gittikçe artmaktadır. Daha hızlı üreyen veri, o veriye muhtaç olan işlem sayısının ve çeşitliliğinin de aynı hızda artması sonucunu doğurmaktadır.

Volume (Veri Büyüklüğü): International Data Corporation (IDC) istatistiklerine göre 2020’de ulaşılacak veri miktarı, 2009’un 44 katı olacak. Kurumların veri arşivleme, işleme, bütünleştirme, saklama vb. teknolojilerinin bu büyüklükte veri hacmi ile nasıl başa çıkacağının kurgulanması gerekmektedir. 2010’lu yıllarda dünyadaki toplam bilişim harcamaları yılda %5 artarken üretilen veri miktarı sadece %40 artmaktaydı.

Verification (Doğrulama): Bilgi yoğunluğu içinde verinin akışı sırasında “güvenli” olması da bir diğer bileşendir. Akış sırasında, verinin doğru akması ve istenilen güvenlik seviyesinde izlenmesi, doğru kişiler tarafından görünmesi veya gizli kalması gerekebilir.

Value (Değer): En önemli bileşen ise değer yaratmasıdır. Belirtilen eforlarla tarif edilen büyük verinin, veri üretim ve işleme katmanlarından sonra kurum için bir artı değer yaratması gerekmektedir. Karar veriş süreçlerinize anlık olarak etki edebilmesi, doğru kararın verilebilmesi için kolay erişilebilir olması gerekmektedir. Örneğin; sağlık konusunda stratejik kararlar alan bir devlet kurumu anlık olarak bölge, il, ilçe vb. detaylarda hastalık, ilaç, doktor dağılımlarını görebilmelidir. Hava Kuvvetleri, bütün uçucu envanterindeki taşıtlarının anlık yerlerini ve durumlarını görebilmeli, geriye dönük bakım tarihlerini izleyebilmelidir [4].

1.4. Büyük Veride Kaygılar

Büyük verinin getirdiği eşsiz fırsatlara paralel olarak aynı zamanda gerekli soruları da sormayı zorunlu kılmaktadır:

Veri Güvenliği: Verilerin dijital ortamda tutulmasından kaynaklı ve içerisinde barındırdığı değerli bilgilerin dışarıdaki art niyetli kişilerce ele geçirilmesi hususunda gerekli önemlerin alınması gerekmektedir.

Veri Gizliliği: Oluşturulan büyük veri, bireylerin özel birçok önemli bilgisini içermektedir. Giderek açığa çıkarılan kişisel veri miktarı ile büyük veri tarafından desteklenen uygulamaların ve hizmetlerin sunduğu imkanlar arasında bir denge kurulması gerekmektedir. Ayrıca veriyi toplayan kurum tarafından da verilerin gizliliğinin sağlanması kötü amaçlı kullanılmaması önem arz etmektedir.

Veri Ayrımcılığı: Bireylerin yaşantılarında sahip oldukları mahrem verilere dayanarak insanlara karşı ayrımcılık yapma olasılıklarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Örneğin, kişilerin banka kredisi alabilmelerine karar vermek için kullanılan kredi puanlama ve sigorta işlemleri yoğun bir şekilde mahrem veriye dayanmaktadır. Daha ayrıntılı analiz ve değerlendirme daha az kaynak veri ve bilgiye erişim ile sağlanabilmelidir. Bu işlemlerin neticesinde bireylerin hayatlarını zor hale getirecek çıktılardan kaçınılması ayrımcılık altında dikkat edilmesi gereken bir husustur [5].

Bu zorlukların üstesinden gelmek, büyük verinin önemli bir sorunudur. Veriden yararlanmak isteyen kuruluşlar tarafından ele alındığı gibi yasalarla da denetlenmelidir. Bunu yapmamak, işletmeleri sadece itibarı açısından değil, yasal ve mali açıdan da savunmasız bırakabilir.

Bölüm Özeti

Büyük veri kavramından önce veri kavramını anlamanın önemini ve verinin türlerini bilmek gerekmektedir. Büyük veri; verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş büyük hacimli halidir. Dijitalleşen dünyanın elektronik kayıtlarının artması ve çok çeşitli formatlarda veri elde edilmesinden kaynaklı olarak verinin hem toplanması hem de saklanması için yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, küçük işletmelerden ziyade büyük firmaların odak noktası haline gelmiştir. Bu büyük firmalar çok çeşitli sektörlerde bulunmakla birlikte temel odak noktaları toplanan büyük veriler ile müşterilerine daha akılcı çözümler ve ürünlerle ulaşmaktır. Bu sayede hizmet kalitelerini yükselterek ekonomik girdilerini arttırmaktadırlar.

Büyük veri platformunun oluşumunda beş ana bileşen bulunmakla birlikte bunlar 5V (variety, velocity, volume, verification ve value) olarak isimlendirilmektedir. Büyük verinin bu 5 bileşenine sahip kuruluşlar avantajlarının yanı sıra bazı sorunları ve kaygıları da minimize etmek durumunda kalmaktadırlar. Bunlar; veri güvenliği, veri gizliliği ve veri ayrımcılığıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek, büyük verinin önemli bir zorunluluğudur. Bu zorunlulukları yerine getirmeyen işletmeler sadece itibar açısından değil, yasal ve mali açıdan da olası zararlara karşı savunmasız kalabilir.

Kaynakça

[1] Sağıroğlu, Ş. (2017). Büyük Veri Dünyası: Büyük Veri Büyük Etki. (Ed.), SAĞIROĞLU, Ş ve KOÇ, O., Büyük Veri ve Açık Veri Analitiği: Yöntemler ve Uygulamalar içinde (81-97), Grafiker Yayınları, Ankara.

[2] Lugmayr, A., Lugmayr, A., Stockleben, B., Stockleben, B., Scheib, C., Scheib, C., … & Mailaparampil, M. A. (2017). Cognitive big data: survey and review on big data research and its implications. What is really “new” in big data?. Journal of Knowledge Management, 21(1), 197-212.

[3] Özgür, Ç. A. R. K., YILDIZ, İ., & KARADENİZ, A. T. (2019). Sanayi 4.0 Kapsamında İşletmeler Açısından Büyük Veri. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 3(2), 114-120.

[4] Wikipedia Official Website. (Son Erişim: 20.01.2022)

URL: https://tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_veri

[5] Yeni İş Fikirleri Web Sitesi (Son Erişim: 20.01.2022)

URL:https://www.yeniisfikirleri.net/buyuk-veri-big-data-nerelerde-ve-nasil-kullaniliyor/

Comments